ROMSKA ZVEZA

Zveza za razvoj romskega turizma, športa in kulture RS »Nova pot – Nevo drom« je bila vpisana v register društev leta 2018. Gre za prostovoljno, samostojno in nepridobitno združenje, ki povezuje turistična, športna in kulturna društva s področja ljubiteljske dejavnosti. Zveza deluje na območju Republike Slovenije, njen sedež je v Murski Soboti. Zveza Nova pot deluje v javnem interesu in povsem nepridobitno.

Glavni namen Zveze je bogatitev turističnega in kulturnega življenja s spodbujanjem turizma, športa in kulturne ustvarjalnosti; povezovanjem turistično kulturnih društev, skupin in posameznikov, ki delujejo ljubiteljsko na področju prostočasnih kulturno turističnih dejavnosti, s kulturno vzgojo in izobraževanjem ter posredovanjem in varovanjem kulturno turističnih vrednot.

Od ustanovitve naprej se Zveza Nova pot vključuje v aktivnosti lokalnih skupnosti po Pomurju, tako so sodelovali z lokalno skupnostjo Bakovci, člani Zveze so sodelovali na literarnem večeru, bili so soorganizatorji predavanja z naslovom: »Kako premagati stres?« Aktivno so sodelovali v projektu: »Razlaga sanj in depresija«. Sodelovanje so vzpostavili tudi z Malteškim redom, v okviru katerega aktivno delujejo na področju pomoči najbolj ranljivim skupinam in predvsem bolnikom, ki se soočajo z različnimi boleznimi.

S svojim delovanjem in mreženjem različnih romskih društev želijo vključiti v aktivnosti na področju turizma in kulture čim več romskih žensk.

DRUŠTVA

Romsko kulturno in turistično društvo Pušča

ima registriranih 52 članov. Društvo je zelo aktivno na večih področjih in izvaja številne projekte, aktivnosti in dejavnosti za različne ciljne skupine. Tako so izvajali v preteklih letih naslednje projekte: Za boljšo slovenščino Romov (spoznavanje knjižnega jezika), Počitnice v čudežni deželi (razvijanje celostne medkulturne komunikacijske sposobnosti), Revija Romske sanje (razvijanje temeljnih spretnosti na ravni, ki ustreza potrebam staršev in otrok v vsakdanjem življenju), Fotografska razstava Pušča nekoč in danes,  Literarna čajanka, Pravljične ure (multikulturne delavnice branja v več jezikih). Zelo uspešna sta bila dva projekta, ki so ju izvajali s pomočjo sofinanciranja Ministrstva za kulturo in sicer: Romsko kulturno turistični animator (usposobljeni animatorji posameznih področij, izdaja publikacije o romski kulturni dediščini, usposobljenih pet romskih kulturnih animatorjev in sedem usposobljenih lokalnih turističnih vodičev s certifikatom) ter Promotor romske kulinarike (usposobljenih 20 promotorjev romske kulinarike, izdaja publikacije o romski kulinariki). Organizirajo tudi številne dogodke, kratka izobraževanja in delavnice ter predavanja, na katera povabijo številne strokovnjake z različnih področij. Od leta 2008 sodelujejo na sejmu AGRA v Gornji Radgoni s promocijo romske kulinarike in nastopom folklorne skupine ter na prireditvi Pozdrav jeseni v Černelavcih. Sodelujejo tudi z Območnim združenjem Rdečega križa Murska Sobota, v okviru tega sodelovanja so usposobili ekipo prve pomoči (OZRK Murska Sobota II), ki je dosegla na tekmovanjih tudi številne uspehe. Prav tako aktivno sodelujejo s Škofijsko karitas Murska Sobota in Ljudsko univerzo Murska Sobota. V času počitnic organizirajo poletni tabor za otroke ter tradicionalno prireditev »Tekmovanje v kuhanju ciganskega golaža«, katera združuje Rome z večinskim prebivalstvom. Skozi leta aktivnega delovanja izvajajo številne delavnice in strokovna predavanja, organizirajo letovanja otrok na morju in mesečna srečanja žensk z različnimi tematikami. Društvo je zelo prepoznavno v lokalnem okolju in aktivno sodeluje z lokalnimi deležniki.

Športno kulturno društvo »Romi«

ima sedež na Pušči. Društvo ima registriranih 15 članov in daje velik poudarek predvsem kulturi športa.Društvo izvaja tradicionalne projekte, kot so: Evropsko nogometno prvenstvo Romov, kjer sodelujejo Romi iz Slovenije, Hrvaške, Madžarske in Srbije; projekt z nogometom proti diskriminaciji; otroške olimpijske igre – sodelovanje Romov z večinskim prebivalstvom Slovenije in projekt otroški kamp.

Športno kulturno društvo »Rastika«

je registrirano v Vadarcih v občini Grad in ima 25 članov. Velik poudarek daje kulturi in izvaja aktivnosti na področju kulture, bralne pismenosti in ročnih spretnosti.Društvo izvaja tradicionalne projekte, kot so: Počitnice pod Rastiko, kjer obuja romsko kulturno dediščino, z medgeneracijskim druženjem; projekt opismenjevanje (branje in pripovedovanje pravljic); projekt izdelovanje opeke nekoč (iz blata in na način kot so to delali Romi nekoč); likovne delavnice; ročne spretnosti romskih žensk (ročna dela, šivanje, izdelovanje nakita,…). Organizirajo tudi dogodek od dnevu žena, na katerem se spomnijo na pravice žensk.

Društvo upokojencev »Roma«

je registrirano na Pušči in šteje 9 članov. Sodeluje z raznimi društvi in zvezami v Pomurju in je na svojem področju zelo aktivno. Njihova glavna naloga je pomoč starejšim, invalidom in osebam s posebnimi potrebami. Kot partner sodeluje v različnih projektih. Tako v sodelovanju z drugimi društvi sodeluje v projektu »Starejši srečnejši«. Že utečene so delavnice o zdravem načinu življenja (prehrana, telesna dejavnost,…) ter delavnice merjenja dejavnikov tveganja (merjenje krvnega tlaka, merjenje sladkorja v krvi,…).Med letom obiščejo starejše na območju Upravne enote, ki bivajo po domovih za starejše. Utečeni obiski so ob praznikih za velikonočne in božične praznike. Nudijo pomoč na domu (nakup živil, čiščenje prostora, obisk pri zdravniku, dostava zdravil,…). Pomoč organizirajo s pomočjo mlajših nezaposlenih Romov – tako prispevajo tudi k gradnji medgeneracijskega sožitja. V poletnem času, skupaj s Kulturno turističnim društvom Pušča, organizirajo delavnice in piknike, na katere povabijo tudi starejše, invalide in osebe s posebnimi potrebami ter na ta način gradijo medgeneracijsko sožitje.

Večetično kulturno, izobraževalno, turistično in športno društvo

ima sedež v Bakovcih in združuje 27 članov. V okviru društva deluje več sekcij: dramska skupina Mokoš, sekcija za šport in zdravje, sekcija za aktivno preživljanje prostega časa ter skupina za pomoč otrokom. Na različnih strokovnih področjih so izvedli številne samostojne projekte: Iz narave na papir, Otroški svet v sliki in besedi, Ženske v besedi in sliki, Z igro povezujemo različnost, Kulturna dediščina v sliki, Bilo je davno tega, Pravljice za vse generacije, Romsko-slovenski-bosansko-turški slovar, Prvaromska bralna značka, Kulturni običaji v igri, Likovna delavnica romskih pravljic, Romsko-slovensko-romunsko-bolgarski otroški slikovni slovar. Aktivni so tudi na področju zdravega življenjskega sloga s poudarkom na zdravi prehrani in telesni dejavnosti. Tako tedensko izvajajo različne športne aktivnosti, enkrat letno organizirajo Bakovski tek, na katerem sodeluje do 100 rekreativnih atletov različnih starosti. Prav tako redno izvajajo različne delavnice na temo zdravja in zdrave prehrane. So člani Športne unije Slovenije ter na tem področju izvajajo vse vrste vadb: zdrava vadba, zdrava starost, veter v laseh,… V sodelovanju z Agencijo za varnost prometa so izvedli naslednje projekte in aktivnosti: Reci NE alkoholu, ko voziš (delili so brošure, katere so sami sestavili, imeli predavanja o škodljivosti alkohola in vpliva na družino), Varno na kolo in motorno kolo in Vedno ne umreš (alkoholna problematika).

Dobrodelno društvo »Pomagajmo odprtih src«

je registrirano v Bakovcih in šteje 34 članov. V okviru društva pomagajo socialno ogroženim družinam na terenu na različne načine:nudijo brezplačne inštrukcije, nudijo pakete pomoči s hrano, oblačili, obutvijo, šolskimi potrebščinami, obdarujejo otroke za praznike, svetujejo staršem glede ustrezne higiene ter zdravja. Vključeni so v projekt SOPA, kjer izvajajo kratek ukrep 3, ki se nanaša na pristop, ki poteka v okolju izvajalcev, ki delujejo na področjih dobrodelnih organizacij, verskih skupnosti / organizacij s splošno koristnim namenom, na področjih gibalno oviranih, na področjih duševnega zdravja, družine oz. socialnega varstva, slepih in slabovidnih, gluhih in naglušnih ter na področjih kulture, športa in brezposelnosti in zaposlenih. Pristop temelji na informiranju in usmerjanju posameznikov z deljenjem gradiva in organiziranjem izobraževanj/delavnic na temo zdravega življenjskega sloga ter z usmerjanjem posameznikov k strokovnjakom, ki izvajajo bolj poglobljen pristop. V sodelovanju s Humanitarnim udruženjem Nafaka iz BIH izvajajo različne aktivnosti na območjih v BIH: delavnice o zdravem načinu življenja, ozaveščanje žensk na različnih področjih, nudijo konkretno pomoč s hrano, oblačili, šolskimi potrebščinami,…